PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID


1. Algemeen

We verwerken uw persoonlijke gegevens (zoals titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen conform de Nederlandse wet- en regelgeving en de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU). Deze  bepalingen informeren u, naast de informatie over de verwerkingsdoelen, ontvangers, rechtsgrondslagen en opslagperioden, ook over uw rechten en de verwerker van uw gegevensverwerking. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina's naar andere sites wordt geleid, moet u zich vertrouwd maken met het respectieve gebruik van uw gegevens daar.

2. Webanalyse met Google Analytics

(1) Doel van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt door Google verzonden en op een server in de Verenigde Staten opgeslagen. Als de anonymizeIP-functie op deze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal Google het volledige IP-adres op de server in de Verenigde Staten verzenden en daar inkorten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over website-activiteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitanten te leveren.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU).

(3) Legitiem belang

Ons legitieme belang is de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden. Voor uw interesse in gegevensbescherming gebruikt deze website Google Analytics met de extensie "anonymizeIP ()", zodat de IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

(4) Categorieën van ontvangers

Google, partnerbedrijven

(5) Overgang naar een derde land

Google Ireland Limited is een met Google LLC verbonden onderneming. Google LLC is gevestigd in de USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).

(6) Duur van opslag

38 maanden

(7) Recht van bezwaar

U kunt de installatie van cookies in uw browserinstellingen voorkomen. Als u ervoor kiest om uw instellingen te wijzigen, kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en van de verwerking van deze gegevens door Google door de browser invoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende koppeling: opt-out. U kunt ook blokkering genereren door een opt-out-cookie in te stellen. Als u wilt voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, klikt u hier: Google Analytics uitschakelen.

 

3. Informatie over cookies

(1) Doel van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in of door uw internetbrowser op uw computersysteem.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU).

(3) legitiem belang

Onze legitieme interesse is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens verzameld door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken. Dit behoudt uw interesse in gegevensbescherming.

(4) Duur van opslag

De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Persistente cookies hebben een verschillende geldigheidsperiode van enkele minuten tot meerdere jaren.

(5) Recht van bezwaar

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan het gebruik van cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter een functionele beperking van onze website veroorzaken. U kunt permanente cookies ook op elk gewenst moment verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen.

4. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u de ´betrokkene’ in termen van AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerker: 

(1) Recht van toegang door de betrokkene

U kunt de verwerker vragen om te bevestigen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

In het geval van een dergelijke verwerking, kunt u de volgende informatie bij de verwerker  opvragen:

(1) de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens;

(2) de persoonsgegevens in kwestie;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt;

(4) de geschatte periode gedurende welke de persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

(5) het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de persoonsgegevens of het recht om de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken of om zich tegen die verwerking te verzetten, te corrigeren of te wissen;

(6) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) het recht op alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) van de AVG en - althans in deze gevallen – EU. zinvolle informatie voor u over de betrokken logica, evenals de gevolgen en beoogde effecten van dergelijke verwerking.

Als betrokkene hebt u het recht om te worden geïnformeerd over de vraag of de persoonlijke gegevens betreffende u worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborging op grond van artikel 46 AVG met betrekking tot de overdracht. 

(2) Recht op rectificatie 

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van de verantwoordelijke te corrigeren en / of te vervolledigen als uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerker moet de correctie uitvoeren. 

(3) Recht op beperking van verwerking

 U hebt het recht om van de verwerker verwerkingsbeperking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

(1) als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, betwist gedurende een periode die de verwerker in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren;

(2) de verwerking onwettig is en u weigert de persoonlijke gegevens te wissen en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens aan te vragen;

(3) de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt ze nodig om wettelijke claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

(4) als u een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 (1) AVG en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, kunnen dergelijke gegevens, met uitzondering van opslag, alleen met uw toestemming worden verwerkt of met het oog op het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden, wordt u door de verwerker op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven. 

(4) Recht om te wissen

a) Verplichting tot wissen

U hebt het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking onmiddellijk het wissen van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. De verwerker is verplicht om deze gegevens te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

(2) u uw toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en wanneer er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking;

(3) u bezwaar tegen de verwerking indient overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG, en er geen gegronde redenen zijn voor de verwerking, of u verzet aantekent tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG;

(4) uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

(5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

(6) uw persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiediensten voor aanbiedingen, bedoeld in artikel 8, lid 1;

 

b) Verplichting om andere verwerkers te informeren (derden)

Als de verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is ze te wissen, overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG, moet hij redelijke stappen ondernemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, inclusief technische maatregelen, Informeer de verwerkers die de persoonsgegevens verwerken dat u, als betrokkene, hebt gevraagd om het wissen van koppelingen naar, of kopiëren of replicatie van die persoonlijke gegevens.

 

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is:

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) ter nakoming van een wettelijke verplichting die verwerking door de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het overgedragen gezag naar de verwerker;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking; of

(5) voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

5. Meldingsplicht

Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredige inspanning inhoudt.

U hebt het recht om door de verwerker op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

6. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens met betrekking tot u die u aan de gegevensbeheerder hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke voor de verwerking door te geven aan de andere verwerker, die de persoonlijke gegevens heeft ontvangen, waarbij:

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, punt b) (1); en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerker naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gegeven.

7. Recht op bezwaar

Om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerker zal niet langer de persoonsgegevens van u verwerken, tenzij de verantwoordelijke kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die opwegen tegen uw interesses, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, hebt u het recht om ten alle tijden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover gerelateerd aan dergelijke directe marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op directe marketing, zullen de persoonsgegevens die u betreft niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, hebt u de mogelijkheid uw recht op bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

8. Recht om de verklaring van toestemming in te trekken uit hoofde van de wet inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om op elk moment uw verklaring van toestemming in te trekken uit hoofde van de wet inzake gegevensbescherming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen op u heeft of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk schaadt.

Dit is niet van toepassing als de beslissing:

(1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en een verantwoordelijke voor de verwerking;

(2) is toegestaan ​​door het recht van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen vaststelt om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of

(3) is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 9, lid 1, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen zijn aanwezig.

Wat de in (1) en (3) bedoelde gevallen betreft, moet de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, te waarborgen en zijn of haar eigen positie aangeven en de beslissing betwisten.

10. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, waar uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk zich bevindt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn in strijd met deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, dient de klager in te lichten over de voortgang en het resultaat van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk verhaal overeenkomstig artikel 78.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking:

Kienlabel B.V.
Craenakker 14
NL-5951 CC Belfeld
Tel .: +31 77 - 20707 00
E-mail: info@kienlabel.com